Zadzwoń do nas (+48) 517 087 487

Program Moja Elektrownia Wiatrowa

Celem programu jest wsparcie zakupu i montażu przydomowej mikroelektrowni wiatrowej lub wsparcie zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej.

przydomowe turbiny wiatrowe jamat

Nabór wniosków

Lata 2024 -2029

Produkty OZE podlegające dofinansowaniu

Instalacje wiatrowe, magazyny energii.

Wysokość dofinansowania

do 30 tys. zł na instalację wiatrową i do 17 tys. zł na magazyn energii.

przydomowe turbiny wiatrowe

Dofinansowanie na przydomowych instalacji wiatrowych

Program Moja Elektrownia Wiatrowa ma na celu wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej poprzez dofinansowanie zakupu i montażu mikroelektrowni wiatrowych oraz magazynów energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Celem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii. Budżet na realizację celu programu wynosi do 400 000 000 zł. Turbiny wiatrowe stanowią również dopełnienie do instalacji fotowoltaicznych, ponieważ szczyt ich pracy występuje w nocy, gdy panele nie pobierają energii ze słońca.

Dofinansowanie w ramach programu Moja Elektrownia Wiatrowa obejmuje:

  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50%, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną instalację wiatrową (lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW).
  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50%, nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej - akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh (lecz nie więcej niż 6 tys. zł./1 kWh).

Wszystko co musisz wiedzieć o programie Moja Elektrownia Wiatrowa

Zapoznaj się ze szczegółami programu, a my chętnie pomożemy w dopełnieniu formalności.

Warunki dofinansowania

1.Dofinansowanie udziela się na inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie. Za inwestycje zakończone uznaje się inwestycje, w których:
a. za wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach lub paragonach imiennych przedstawionych do wniosku o dofinansowanie – dokonano zapłaty w całości,
b. wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione,
c. dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji.
2.współfinansowane urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem;
3.dofinansowaniu podlegają przydomowe instalacje wiatrowe zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności po uprzednim dokonaniu zgłoszenia lub uzyskaniu pozwolenia na budowę, jeśli jest to wymagane prawem;
4.przydomowe mikroelektrownie wiatrowe nie mogą być wyższe niż 30 m;
5. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji oraz innych dofinansowanych urządzeń we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania (daty przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta). W okresie trwałości Beneficjent nie może m.in. zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny, zdemontować instalacji lub innych urządzeń zakupionych i zainstalowanych w ramach przedmiotowej inwestycji (z wyjątkiem wymiany wadliwych instalacji lub urządzeń na inne o parametrach nie gorszych od tych z instalacji urządzeń zdemontowanych), zmienić miejsca lokalizacji inwestycji, odsprzedać/zastawić urządzeń – pod rygorem wypowiedzenia umowy o dofinansowanie i zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.
6.inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji,
7.w przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej, do mocy zainstalowanej mikroinstalacji nie wlicza się mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile:
– moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej,
– łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację, z magazynem energii elektrycznej,
jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji.
Łączna moc instalacji nie może przekraczać 50 kW.
8.w przypadku współwłasności budynku konieczne będzie załączenie zgody wszystkich współwłaścicieli budynku oraz złożenie oświadczenie o braku podwójnego finansowania;
9.warunkiem uzyskania dofinansowania jest realizacja w ramach inwestycji kompletnego zakresu działań, o którym mowa w ust 7.5. pkt. 1);
10.dofinansowanie jest udzielane na elektrownię wiatrową jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej/aneksu do umowy na zakup i dystrybucję energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;
11.nie udziela się dofinansowania na inwestycje realizowane na budynkach wykorzystywanych sezonowo, budynkach rekreacji indywidualnej, budynkach letniskowych, lub na budynkach gospodarczych;
12.dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych środków publicznych zagranicznych lub krajowych (za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej – jeśli dotyczy);
13.w przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku, inwestycja nie kwalifikuje się do dofinansowania;
14.w przypadku, gdy działalność gospodarcza jest lub będzie prowadzona w trakcie trwania okresu trwałości na powierzchni przekraczającej 20 % powierzchni całkowitej budynku – Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania.

Kto może być beneficjentem?

1.Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego:
a. wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową (jest stroną tej umowy, a nie pełnomocnikiem) lub umowę sprzedaży energii regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku instalacji on-grid;
lub
b. wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, w mikroinstalacji zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku instalacji off-grid.
2. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie (możliwość złożenia przedmiotowego oświadczenia dotyczy współmałżonków lub osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe).

Rodzaje inwestycji

1.współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych instalacji wiatrowych w budynkach.
2.inwestycje polegające na zakupie i montażu instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 20 kW, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy.
3. współfinansowaniu inwestycji podlega:
a. zakup/montaż instalacji wiatrowych – turbina wiatrowa wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania instalacji
b. zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 2) lit. a. o pojemności co najmniej 2 kWh;

przydomowe turbiny wiatrowe

Chcesz skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Moja Elektrownia Wiatrowa?

Jesteśmy po to, aby pomóc Ci efektywnie wykorzystać dostępne opcje finansowania!

fotowoltaika bielsko biała
Kształt

Skorzystaj z naszego wsparcia w uzyskaniu dotacji

Jesteśmy tu, aby pomóc Ci uzyskać maksymalne środki z dotacji do przydomowych turbin wiatrowych i magazynów energii na terenie Bielska-Białej

pompy ciepła bielsko
Krok 1

Dobieramy program dotacji

Analizujemy, który program jest najbardziej korzystny dla Twojej inwestycji

01
pompy ciepła bielsko
Krok 2

Pomagamy wypełnić i złożyć wniosek

Zajmiemy się przygotowaniem odpowiednich pism, aby wyręczyć Cię z dodatkowej pracy

02
pompy ciepła bielsko
Krok 3

Monitorujemy proces przyznawania dotacji

Na bieżąco śledzimy postępowanie odnośnie Twojego wniosku

03
Kształt